Algemene voorwaarden Angela Lodder – Contentexpert

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

  • Angela Lodder: Angela Lodder – Contentexpert, de eenmanszaak van A. Lodder-Grinwis, met KvK-nummer 72748273;

  • Opdrachtgever of (in deel 2 Deelnemer): de wederpartij van Angela Lodder;

  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Angela Lodder en Opdrachtgever;

  • Schriftelijk: zowel op papier als via elektronische weg (per mail bijvoorbeeld);

2. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, rechtsbetrekking en overeenkomst tussen Angela Lodder en Opdrachtgever.

b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Angela Lodder, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

c. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig, als deze vooraf nadrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Offertes

a. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.

b. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 30 dagen.

c. Angela Lodder is nooit verplicht om opdrachten van de Opdrachtgever aan te nemen en/of uit te voeren.

d. De Overeenkomst komt slechts tot stand, hetzij doordat de Opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van Angela Lodder heeft aanvaard, hetzij doordat Angela Lodder een opdracht en/of offerte van de Opdrachtgever Schriftelijk heeft bevestigd. 

e. Indien in de acceptatie door Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien Angela Lodder aan de Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. 

f. Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering en duur van de overeenkomst

a. Angela Lodder verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

b. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens, waarvan Angela Lodder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Angela Lodder te verstrekken.

c. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft Angela Lodder het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

d. De Overeenkomst tussen Angela Lodder en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeenkomen.

e. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Angela Lodder derhalve Schriftelijk in gebreke te stellen. Angela Lodder dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

f. Angela Lodder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

g. Indien Opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het beheren van social media-accounts, -pagina’s en/of -profielen door Angela Lodder is inbegrepen, dan zal Angela Lodder periodiek zorgdragen voor het plaatsen van content, een en ander in de frequentie zoals afgesproken. Voor werkzaamheden buiten het abonnement zal Angela Lodder separaat honorarium in rekening brengen. Angela Lodder is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website en/of social media-accounts, -pagina’s en/of -profielen bij een derde (hosting) partij.

h. Voor het opbouwen van volgers op social media, het creëren van interactie op social media en ook de posities in Google (betaald en onbetaald) doet Angela Lodder te allen tijde haar uiterste best. Echter posities en volgers zijn nooit gegarandeerd, ook niet de eventueel afgegeven indicaties.

5. Concepttekst en eenmalige herziening

a. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst (eventueel voorafgegaan door twee proefteksten om de stijl te bepalen) en eenmaal een herziening na overleg met de Opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

b. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

6. Tussentijdse wijziging van de opdracht

a. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.

b. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de Opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is Angela Lodder niet verplicht teksten die nog niet klaar zijn te leveren. Angela Lodder heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

c. Ingeval van overmacht bij Angela Lodder zal zij daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de Opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Angela Lodder opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden door een Schriftelijke verklaring. De Opdrachtgever heeft de verplichting om van Angela Lodder het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

7. Geheimhouding

a. Angela Lodder verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de Opdrachtgever waarvan Angela Lodder weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn.

b. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van de opdracht.

8. Aansprakelijkheid

a. Indien Angela Lodder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

b. Angela Lodder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Angela Lodder is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

c. Angela Lodder is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die Angela Lodder met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.

d. Indien Angela Lodder aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Angela Lodder in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval (eventueel verhoogd met een eigen risico). Mocht de verzekering niet uitkeren, dan is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de totale factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst.

e. Angela Lodder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die betrekking heeft op de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Angela Lodder aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Angela Lodder toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

f. Angela Lodder is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.

g. Opdrachtgever vrijwaart Angela Lodder voor aanspraken van derden, waaronder de medewerkers van de Opdrachtgever.

h. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Angela Lodder.

i. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt Schriftelijk bij Angela Lodder te zijn ingediend.

9. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Angela Lodder voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

10. Auteursrechten

a. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Angela Lodder.

b. Angela Lodder, als auteursrechthebbende van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet, verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.

c. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 10b behoudt Angela Lodder haar auteursrechtelijke bevoegdheden.

d. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De Opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht aan Angela Lodder melden en Angela Lodder moet deze bezwaren aanvaarden. 

e. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Angela Lodder krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de Opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst, is de Opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

f. Bij inbreuk op het auteursrecht is de Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Angela Lodder wordt onder andere beschouwd: 

  • publicatie van haar werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; 

  • hergebruik van haar werk zonder toestemming; 

  • aantasting van haar werk; 

  • publicatie zonder naamsvermelding als is afgesproken dat naamsvermelding verplicht is.

g. De bepalingen van artikel 10 hebben ook betrekking op teksten die Angela Lodder van derden betrekt. Angela Lodder garandeert de Opdrachtgever daarbij dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

11. Betaling

a. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Angela Lodder betaling in termijnen verlangen, waaronder een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag voor de start van de werkzaamheden van Angela Lodder. Bij Trajecten in de zin van art. 18 is betaling in termijnen toegestaan.

b. De betalingsverplichting geldt ook als de Opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.

c. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Facturen worden per e-mail verzonden.

d. De door Angela Lodder gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten.

e. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Angela Lodder zonder nadere ingebrekestelling het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot aan de datum van de algehele voldoening.

f. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom. Ook eventuele proceskosten worden op Opdrachtgever verhaald.

12. Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst

a. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Angela Lodder op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Angela Lodder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

b. Indien Angela Lodder tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

c. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Angela Lodder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

d. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Angela Lodder gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

e. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Angela Lodder, zal Angela Lodder in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Angela Lodder extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Angela Lodder anders aangeeft.

f. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Angela Lodder vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Angela Lodder op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

g. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

13. Geschillen

a. Op elke Overeenkomst tussen Angela Lodder en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze Overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken.

c. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.

Bijzonder deel, betreffende deelname aan workshops, (online) cursussen en vergelijkbare bijeenkomsten en trainingstrajecten die Angela Lodder organiseert. 

Naast de hierboven opgenomen algemene voorwaarden, gelden de navolgende bijzondere voorwaarden bij deelname aan een door Angela Lodder georganiseerde bijeenkomst (hierna ook kortweg genoemd: training).

14. Inschrijvingen

a. Alle (online) cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

b. Angela Lodder behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.


c. Na inschrijving en volledige betaling via Mollie, iDeal of overboeking ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

d. Per training zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een training vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

e. Als een workshop vol zit, kunt u Angela Lodder mailen om u op te geven voor de reservelijst. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, dan neemt Angela Lodder zo snel mogelijk contact met u op.

f. Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

15. Training – deelname

a. Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht. 

b. Van iedere Deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft  Angela Lodder het recht deze Deelnemer de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen in de trainingslocatie, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde. 

c. Angela Lodder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de gedragingen van de Deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

d. Deelnemers die tijdens een training niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale trainingskosten verschuldigd.

e. Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de Deelnemer.

16. Online trainingen

a. Angela Lodder heeft het recht de online training op te zeggen c.q. de Deelnemer de toegang tot de online training te ontzeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de training, bij het kopiëren van en/of doorgeven van inloggegevens en/of van enig lesmateriaal/content/werkboeken aan derden.

b. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Angela Lodder zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.

c. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Angela Lodder aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

17. Afmelden door de Deelnemer

a. Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

b. Bij afmelding voor een training wordt er € 10,- aan administratiekosten ingehouden.

c. Afmelding voor een (online) training:

Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 29 tot 15 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet (online) volgen of verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

d. Mocht u niet naar een fysieke training kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even. Een aanmelding voor een online training is niet overdraagbaar.

e. Indien dat niet het vereiste minimum aantal Deelnemers voor de oorspronkelijk geboekte training in gevaar brengt, kan in overleg met Angela Lodder ook bekeken worden of u de training op een andere datum kunt volgen.

f. Annulering van incompany trainingen of van individuele trainingen kan Schriftelijk plaatsvinden tot 30 dagen voor de vastgestelde trainingsdatum zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering tussen de 29 dagen en 15 voor de vastgestelde trainingsdatum wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 14 en 7 dagen voor aanvang van de vastgestelde trainingsdatum wordt 75% van het honorarium in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 7 dagen voorafgaand aan de geplande trainingsdatum wordt het gehele honorarium in rekening gebracht.

18. Trainingstrajecten

a. Hoewel het inhalen van een training van een individueel traject in principe mogelijk is, dient de Deelnemer aan het traject zich te houden aan de met Angela Lodder gemaakte afspraken, met uitzondering van situaties van overmacht.

b. Het afmelden voor een individuele sessie dient minimaal 72 uur vooraf Schriftelijk bij Angela Lodder te geschieden.

c. Angela Lodder behoudt zich het recht voor om bij deelnemers die zich korter dan 72 uur voorafgaand aan een bijeenkomst van een trainingstraject afmelden, of zonder bericht niet verschijnen, deze bijeenkomst niet, of pas op een later tijdstip in het traject, te laten inhalen. Angela Lodder behoudt zich in bovengenoemde situatie tevens het recht voor om, na overleg met de Opdrachtgever, ingehaalde bijeenkomsten en/of trainingsmomenten aanvullend in rekening te brengen.

19. Annulering/verplaatsing door Angela Lodder

a. Angela Lodder is gerechtigd bij onvoldoende Deelnemers de training te annuleren. Mocht een training geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 6 dagen voor aanvang bericht.

b. Angela Lodder is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training de datum van een training te wijzigen. De Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de training kosteloos te verplaatsen/annuleren.

c. Angela Lodder is gerechtigd bij ziekte van Angela Lodder (de trainer) de aangeboden training te verzetten. Dan wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum.

20. Cursusmateriaal

a. Bij de training is veelal het ontvangen van een werkboek inbegrepen.

b. Voor deze materialen geldt dat het auteursrecht bij Angela Lodder berust en blijft berusten en dat de Deelnemer deze uitsluitend voor eigen gebruik mag gebruiken. Het is niet toegestaan deze materialen te kopiëren, reproduceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

21. Geheimhouding en privacy

a. Het maken van geluids- en/of beeldopnamen van een (gedeelte van) een training of cursusmateriaal is zonder voorafgaand overleg met Angela Lodder, en zonder uitdrukkelijke toestemming van andere Deelnemers indien die te zien en/of te horen zouden zijn, niet toegestaan.

b. Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere Deelnemers tijdens de trainingen ontvangen en waarvan de Deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

22. Aansprakelijkheid

a. Angela Lodder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van Deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de training.

b. De aansprakelijkheid van Angela Lodder is beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven (deel van de) prestatie. Elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten, waaronder aansprakelijkheid door eventuele fouten in druk- en zetwerk. De door Angela Lodder te betalen schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het totaal van de op grond van de betreffende Overeenkomst reeds gefactureerde en betaalde bedragen.


Scroll naar boven